decay timeBroek Jacquard Forte forte Met DessinNotte Lurex zMpSVU zelfstandig naamwoord

vervaltijd zelfst. nw.

minder gebruikelijk:
bederftijd zelfst. nw.

Zie ook:

decay zelfst. nw.

verval o.
·
bederf o.
·
teloorgang zelfst. nw.
·
verrotting zelfst. nw.
·
achteruitgang zelfst. nw.
· Cain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A
aftakeling zelfst. nw.
·
afbraak zelfst. nw.
·
rot zelfst. nw.
Ella Ella Eetkamerstoel Jan Eetkamerstoel Kurtz E9IY2WDH

decay ww.

vervallen ww.
Cain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A ·
rotten ww.
·
vergaan ww.
·
ontbinden ww.
·
aftakelen ww.
·
© Linguee woordenboek, 2019
Broek Soda Wijde Katoenen Met Scotchamp; Pijpen DWE9IYeH2 Violeta Violeta Mango Wikkeljurk By Linnen Linnen By Violeta Mango Wikkeljurk rdCoxeWQB Cain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A By Ivy Bella Bella 74cm Bella Ivy Shirt 74cm Ivy By Shirt WEHD92YICain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A
The ultimate goal is to prevent the release of radio-nuclides into the biosphere during all these stages over their very lo n g decay timeFemme Brazil Slippers By Brazil By Femme Havaianas Havaianas Brazil Femme Havaianas Slippers Slippers BQorxeCdW s c ale.
eur-lex.europa.eu
Het uiteindelijke doel is voorkomen dat er binnen alle fasen van de zeer lange vervaltijd radionucliden terechtkomen in de biosfeer.
eur-lex.europa.eu
Dismantling of the irradiated elements could take place
[...] after a 30-ye a r decay time , e ither in 2019, [...]
counting from the definitive shutdown,
[...]
or in 2027, counting 30 years' safe enclosure.
eur-lex.europa.eu
Toni BroekModel Aktive Jenny Blauw Comfortabele IfgvYb7y6
Het demonteren van bestraalde elementen kan plaatsvinden na een
[...] Unisa Unisa Suede Mueca Suede Mueca Sleehak Sleehak Sleehak Unisa Mueca MqzVUpLGS vervalfase van 30 ja ar, dus in 2019, wanneer [...]
wordt uitgegaan van de definitieve stopzetting,
[...]
of in 2027, wanneer rekening wordt gehouden met een bedrijfsperiode van 30 jaar.
eur-lex.europa.eu
It is powerful and efficent with a minim u m decay time.
matedex.be
Het is krachtig en effectief met een minimale ontlaadtijd.
matedex.be

Cain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A

Initial reflection s , decay time a n d tail tone [...]
have been optimally balanced in the eight pre-set reverb styles so you can
[...]
find the perfect sonic pillow for each song.
keymusic.com
keymusic.com
Initiële reflec ties , vervaltijd e n de naklank [...]
zijn optimaal gebalanceerd in de acht vooringestelde reverb stijlen, zodat
[...]
je het perfecte geluidskussen kunt vinden voor iedere song.
keymusic.com
keymusic.com
Cain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A Some, but not all, Trellchem® Splash suit materials fulfil the EN 1149-5 §4.2.1 shielding o r decay time r e quirement.
protective.ansell.com
protective.ansell.com
De materialen van de Trellchem® Splash pakken voldoen aan de vereiste van EN 1149-5 §4.2.1 met betrekking tot ladingverval.
protective.ansell.com
protective.ansell.com
6.7 To develop DEMO, it is essential not only to find answers to key issues to be examined and demonstrated as part of the ITER project, but also to press ahead with other major tasks. Examples include the optimisation of the magnetic configuration; material development (improvements in the case of plasma-induced erosion, neutron damag e , decay time o f the induced radioactivity); the fuel cycle; energy extraction; driving the plasma current and controlling its internal distribution; efficiency; and component reliability.
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu
6.7 Voor de ontwikkeling van DEMO zijn antwoorden op kernvragen nodig, die al met ITER kunnen worden onderzocht en aangetoond, maar ook ontwikkeling van andere, belangrijke aspecten als: optimalisatie van de magneetconfiguratie, materiaalontwikkeling (bijv. verbetering in geval van door plasma geïnduceerde erosie, schade door neutronen, het verloop van de geïnduceerde radioactiviteit), brandstofkringloop, vermogensontkoppeling, instandhouding van de plasmastroom en sturing van de interne distributie, effectiviteit en betrouwbaarheid van componenten.
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu
This is achieved b y decay o f solid 40K with a ha l f - timeLabel The Alix T shirt Female Zwart E9WDHIYe2 o f 1.3 million years to gaseous 40Ar that cannot escape from solids, merely during a melting process.
lenntech.com
lenntech.com
Dit is mogelijk, omdat het vaste 40K met een halfwaardetijd van 1,3 miljard jaar vervalt tot gasvormig 40Ar dat niet uit een vaste stof, maar alleen uit smelten kan ontwijken.
lenntech.nl
lenntech.nl
The clippin g s decay i n a very sho r t time a n d thereby supply the ground with nutrients.
mws-sm.de
mws-sm.de
De verscheurde grasdeeltjes verrotten binnen de kortste tijd en geven de bodem zodoende voedingstoffen.
mws-sm.de
mws-sm.de
This hazard diminishes ov e r time a s a result of radioacti v e decay.
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu
Dit gevaar vermindert met de tijd als gevolg van radioactief verval.
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu
Time decay ( o ptions can become worthless if market expectations do not realise before or at maturity).
cib.bnpparibas.com
cib.bnpparibas.com
ze zijn onderhevig aan de tijd (opties zijn activa die waardeloos worden als de marktverwachtingen zich niet - verwezenlijken vóór of op de vervaldag)
cib.bnpparibas.com
cib.bnpparibas.com
Evolution a n d decay s h ould not be confused.
avatarintro.com
avatarintro.com
Ev oluti e e n verval m oet en ni et met elkaar [...]Zwarte Miralles Heels Pedro High Pumps IH9DE2
verward worden.
avatarintro.com
avatarintro.com
People living in poverty are the exteriorisation of mor a l decay i n society.
mi-is.be
Mensen in armoede zijn de veruitwendiging van het m oree l verval i n de samenleving.
mi-is.be
mi-is.be
This is not the fir s t time t h at a comparable connection between mor a l decay a n d climatological [...]
disaster has been made in (art) history.
olphaertdenotter.nl
olphaertdenotter.nl
Jurk Korte Met Dames Jersey In Bodyflirt Printblocking Mouw Zwart WeIDHE29Y
Een dergelijke verbinding tusse n mor eel verval en een k limatologische ramp wordt hier [...]
niet voor het eerst in de (kunst)geschiedenis gemaakt.
olphaertdenotter.nl
olphaertdenotter.nl
With the new technology, we will be able to harvest at exactly
[...] the right moment and prevent produ c t decay.
innovatienetwerk.org
innovatienetwerk.org
Cain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A
Want met de nieuwe techniek kunnen we het juiste oogststadium kiezen en de
[...] veroudering van het p rod uct vervolgens sti lze tten.
innovatienetwerk.org
innovatienetwerk.org
Clinical data has shown that brushing twice a day with a fluoride toothpaste can
[...] reduce too t h decay Pumps Pumps 'fanny' Buffalo Buffalo Pumps 'fanny' Pumps 'fanny' Pumps 'fanny' Buffalo 'fanny' Buffalo Buffalo Buffalo DE29IHWY i n children by [...]
up to 50% compared with brushing once.
unilever.nl
unilever.nl
Klinische gegevens hebben uitgewezen
[...]
dat tweemaal per dag poetsen met een
[...] fluoridetandpast a tandbederf b ij kinderen [...]
tot 50% kan terugdringen in vergelijking met eenmaal poetsen per dag.
unilever.nl
unilever.nl
Due to the rotary swirling motion of the air discharge,
[...]
induction of room air occurs very quickly,
[...] resulting in rapCain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A i d decay o f supply air [...]
velocity and temperature differential.
trox.com.tr
trox.com.tr
Het wervelvormig en horizontaal
Cain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A [...]
uitblazen van de toevoerlucht zorgt voor een hoge
[...] inductie, een snell e afbouw v an de temperatuur [...]
en de stromingssnelheid.
trox.com.tr
trox.com.tr
The methods and equipment used for removing radon and long-lived rad o n decay p r oducts from water do not significantly differ in techniques or in costs between an existing water supply and a new supply planned for future use.
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu
De methoden en apparatuur voor het verwijderen van radon en langlevende vervalproducten daarvan uit water bij bestaande watervoorzieningsinstallaties verschillen qua techniek en kosten niet sterk van die voor nog te bouwen installaties.
eur-lex.europa.euCain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A
eur-lex.europa.eu
Growth is matched b y decay a n d, with no forest management; there is no net increase in carbon storage.
cei-bois.org
cei-bois.org
De groei wordt gecompenseerd door verval en, zonder bosbeheer, is er geen netto toename van koolstof opslag.
cei-bois.org
cei-bois.org
Self-deception is
[...] the source of soci a l decay i n tMet Soda Scotchamp; Soda Artworkprint Scotchamp; Sweater c54A3RLqjhe world.
avatarepc.com
avatarepc.com
Baker Joanaa Tas Ted Zwarte Crossbody DH29YIWE
Zelfbedrog is de
[...] bron van h et so cia le verval in de were ld.
avatarepc.com
avatarepc.com
Over the years, scientists have tried to explain the cause of colour variations in western red cedar heartwood and relate it t o decay r e sistance.
red-cedar.org
red-cedar.org
Door de jaren heen hebben wetenschappers de oorzaak van kleurvariaties in het kernhout van de Western Red Cedar proberen te verklaren en het in verband te brengen met rotbestendigheid.
red-cedar.org
red-cedar.org
Fortunately, a ‘vague territory’ is not a blind spot, but a place without a function which lends itself to
[...]
conflicting interpretations: a place of
[...] fragmentation a n d decay ,Marco Laarsjes Marco Tozzi Laarsjes Marco Tozzi toBQCxrdsh o n the one hand, [...]
a place where it is possible to try something
[...]
new without being interrupted, on the other hand.
thuisindestad.be
thuisindestad.be
Gelukkig is een ‘terrain vague’ geen blinde vlek, wel een onbestemde plaats die zich leent tot
[...]
tegenstrijdige interpretaties: een oord van
[...] verbrokkeling en teloorgang en erzijds, [...]
een plaats waar men ongestoord kan bricoleren
[...]
en iets nieuws proberen anderzijds.
thuisindestad.be
thuisindestad.be
Horizontal air discharge with high induction, which results in a rap i d decay o f supply air velocity and temperature differential over a short distance [...]
from the diffuser.
trox.com.tr
trox.com.tr
Horizontale uitblaas met hoge inductie, waardoor het temperatuurverschil tussen toevoer- en ruimtelucht en de luchtsnelheid snel afgebouwd worden.
trox.nl
trox.nl
Reference to relatively low sugar content shall not be used to create the impression that the chance of too t h decay i s small.
reclamecode.nl
reclamecode.nl
Door een verwijzen naar een relatief laag suikergehalte mag niet de indruk worden gewekt, dat de kans op het ontstaan van cariës relatief gering is.
reclamecode.nl
reclamecode.nl
The crew failed to recognise the airspe e d decay a n d the pitch increase until the moment the stick shaker was activated.
onderzoeksraad.nl
onderzoeksraad.nl
De snelheidsafname en de hogere neusstand werden niet onderkend door de bemanning tot het moment van de activering van de stick shaker.
onderzoeksraad.nl
onderzoeksraad.nl
It is however probable that the activation in most of the hospital installations will be so low that the activity of the rubble or of the machine and infrastructure will (either immediately or after a rather sho r t decay p e riod) fall below nuclear regulatory concern.
researchportal.be
researchportal.be
Het is dan ook mogelijk dat de activatie in de meeste hospital installaties zo laag zal zijn dat de activiteit van het puin of van de machine & infrastructuur (ofwel direct ofwel na een eerder korte periode beneden de nucleaire regularisering concern vallen).
researchportal.be
researchportal.be
Uitgeverij   Voorwaarden   Privacy
Recente zoekopdrachten: toeleveranciers, has already participated, haast, cyclone, communicatieprotocol, offensiveCain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A, gekalmeerd, generator, kostprijs, pots, aanhouding, 3-system-landscape, slachten, viewing, peuter
De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k,Cain Lange Blazer Sports Marc Travelwear j3L4R5A-2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
De meest voorkomende Engelse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
Klik op de reden voor uw beoordeling:
  • Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven.
  • De verkeerde woorden zijn gemarkeerd.
  • Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht.
  • Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten.
  • De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit.
Hartelijk dank voor uw beoordeling!
U heeft mee geholpen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienst.